Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego Nr 164 w Łodzi

 Podstawa prawna:

 • Ustawa o systemie oświaty(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64)

 • Rozporządzenia MEN z dnia 27.08.2015 r. poz.1270 w sprawie nadzoru pedagogicznego

 • Statut Przedszkola Miejskiego Nr 164 w Łodzi

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego z dnia 23grudnia 2008r ze zmianami z dnia 30 maja 2014r

 Koncepcja została opracowana przez zespół w składzie:

 • Izabela Bąkolik – nauczyciel dyplomowany - p.o. dyrektor przedszkola

 • Sylwia Borowczyk- nauczyciel mianowany

 • Malwina Opala - nauczyciel kontraktowy

 • Aleksandra Chruścińska – nauczyciel kontraktowy

 • Sylwia Komorowska - nauczyciel kontraktowy
 • Magda Młynarczyk - nauczyciel stażysta 

Wizja :

 1. Przedszkole jest placówką przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.

 1. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci, jednocześnie uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

 2. Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich ,,inności’’.

 3. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 4. Plan pracy przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

 5. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

 1. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych; dobra, prawdy i piękna.

 2. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 1. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

 Misja:

Nasze przedszkole :

 1. Kształtuje u dzieci podstawowe zasady moralne: życzliwość, tolerancja, sprawiedliwość, odpowiedzialność, uczciwość oraz umiejętność polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.

 2. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

 3. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

 4. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności.

 5. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

 6. Organizuje sprawnie funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

 7. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 8. Kształtuje postępowanie zgodne z powszechnie przyjętym kanonem norm społecznych, poczucia przynależności narodowej.

 Cele główne

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 4. Dzieci są aktywne.

 5. Respektowane są normy społeczne.

 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

 9. Rodzice są partnerami przedszkola.

 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 Cele szczegółowe.

 1. Systematyczne wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.

 2. Podejmowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie właściwych zachowań.

 3. Systematyczne monitorowanie i doskonalenie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci przebiegających w przedszkolu.

 4. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań wychowawczych.

 5. Wysoka skuteczność jednolitych oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny.

 1. Kadra przedszkola dążąca do systematycznego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzania zakresu kompetencji.

 2. Zwiększenie skuteczności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem.

 3. Rada Pedagogiczna wspólnie planuje działania oraz doskonali metody i formy współpracy.

 4. Zespół nauczycieli prowadzi ewaluację wewnętrzną wynikającą ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 5. Przedszkole aktywnie współdziała ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 6. Podejmowanie skutecznych działań wzbogacających bazę dydaktyczną i wyposażenie przedszkola.

 Kryteria sukcesu.

 1. Nasz przedszkolak postępuje zgodnie z powszechnie przyjętym kanonem norm społecznych, posiada poczucie przynależności narodowej.

 2. Zmniejszy się występowanie zachowań niepożądanych u dzieci.

 3. Wzrośnie zakres kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie zachowań dzieci i zapobiegania sytuacjom konfliktowym.

 4. Nauczyciele w lepszym stopniu niż dotychczas, będą wspierali rodziców w pracy z dzieckiem w domu.

 5. Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu formach współpracy.

 6. Zintegrowanie rodziny z przedszkolem.

 7. Pozytywne postrzeganie placówki w środowisku lokalnym.

 8. Wysoka frekwencja rodziców uczestniczących w spotkaniach, zajęciach otwartych i imprezach przedszkolnych.

 9. Znane, akceptowane i przestrzegane będą przez wszystkich prawa dziecka.

 10. Atrakcyjna oferta edukacyjna przedszkola.

 11. Wzrośnie skuteczność pracy nauczycieli.

 12. Wzrośnie motywacja do podejmowania działań innowacyjnych i zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.

 13. Wzrośnie efektywność pracy Rady Pedagogicznej (forma warsztatowa).

 Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Dziecko jest:

 • ciekawe świata

 • ufne w stosunku do nauczycieli

 • radosne

 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola

 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju

 • uczciwe i prawdomówne

 • odpowiedzialne i obowiązkowe

 • kulturalne i tolerancyjne

 • świadome zagrożeń

Model absolwenta

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 • dobrze funkcjonuje w roli ucznia

 • wykazuje motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego

 • jest zainteresowane treściami nauczania, wykazuje chęć poznawania czegoś innego

 • posiada umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

 • koncentruje się na pracy przez dłuższy czas, jest wytrwały

 • umiejętnie radzi sobie z trudnościami

 • współpracuje w grupie

 • jest tolerancyjny wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

 • jest samodzielne

 • odporność na stres

 • posiada zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób

 • posiada podstawową wiedzę o świecie

 • umie cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie

 • posługuje się zdobyczami techniki

 • rozumie i przestrzega prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi

 • stosuje zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

 • przestrzega zasad kultury współżycia, postępowania

 • szanuje kulturę i dziedzictwo własnego regionu oraz symbole narodowe

 • szanuje przyrodę i środowisko

 • nie obawia się występować publicznie- reprezentować grupę, przedszkole

 • chwali się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sukcesami

 • wykazuje inicjatywę w działaniu

 • wyraża swoje uczucia

 Dziecko ma prawo do:

 • życia i rozwoju

 • swobody myśli, sumienia i wyznania

 • miłości i ciepła

 • spokoju i samotności gdy tego chce

 • snu lub wypoczynku

 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju

 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą

 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi

 • wspólnoty i solidarności w grupie

 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw

 • pomocy ze strony dorosłych

 • nauki

 • zdrowego żywienia

 System nagród i kar

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania

 • pochwała wobec grupy

 • pochwała indywidualna

 • pochwała przed rodzicami

 • atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka

 • darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności

 • drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania ,dyplomy

Nagradzamy za:

 • stosowanie ustalonych umów i zasad

 • wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania

 • wypełnienie podjętych obowiązków

 • bezinteresowną pomoc innym

 • stosowanie zasad ochrony przyrody

 • aktywny udział w pracach grupy

Po ustaleniu norm postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im.

Formy karania za niestosowanie się do ustalonych zasad:

 • upomnienie słowne

 • rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)

 • wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,

 • odsunięcie na krótki czas od zabawy

 • zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji

 • poinformowanie rodziców o przewinieniu

Kary stosujemy za:

 • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu

 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych

 • zachowania agresywne

 • niszczenie wytworów pracy innych , ich własności

 • celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków

Zasady pracy

Przedszkole pracuje w oparciu o:

 • Podstawę programową wychowania przedszkolnego,

 • Program I. Broda „ Od przedszkola do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego” ,

 • Kubusiowi przyjaciele natury

 • Mamo, tato wolę wodę

 • Pięć porcji warzyw i owoców

 • Akcja Aquafresh

 • Akademia Zdrowia Przedszkolaka

 Do realizacji treści programowych wykorzystywane są metody aktywne, problemowe, twórcze oraz metody tradycyjne. Metody pracy wpływają na wszechstronny rozwój dziecka. Do metod tych należą:

metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- dziecięca matematyka

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

opowieść ruchowa

pedagogika zabawy – KLANZA

gimnastyka ekspresyjna. R.Labana

Metoda Dobrego Startu

Relaksacje

techniki twórczego myślenia

techniki parateatralne, bajko terapia

elementy dramy

zabawy paluszkowe

metoda inteligencji wielorakich

 Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w małych zespołach

 • praca z całą grupą

 • otwarte drzwi- zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przybyłymi do przedszkola, warsztaty integracyjne z rodzicami, uroczystości, imprezy, quizy, konkursy, turnieje, przeglądy, festiwale, festyny

 • koła zainteresowań dla chętnych dzieci

 Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 • nasze cele wychowania i nauczania

 • działania zorientowane na dziecko

 • aktualne pory roku

 • święta i uroczystości

 • tradycje przedszkola (dzień przedszkolaka, pasowanie na przedszkolaka, spotkania integracyjne z rodzicami, uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Międzyprzedszkolny Przegląd Wokalno – Instrumentalny, rodzinne konkursy plastyczne, Dzień Dziecka, Pożegnanie 5-6 latków.

 Kierownictwo placówki

Rolę kierownika placówki oświatowej pełni dyrektor. Sprawuje nadzór pedagogiczny, przewodniczy Radzie Pedagogicznej, pełni rolę pracodawcy i kierownika zakładu pracy. Kieruje działalnością przedszkola w sposób mający na celu rozwijanie u nauczycieli kreatywności i poczucia współodpowiedzialności za pracę. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora uruchamia mechanizmy autorefleksji i jakościowego rozwoju przedszkola.

 Rozkład dnia

6.00- 8.00- schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,

praca indywidualna i praca w małych zespołach, zabawy integrujące grupę,

ćwiczenia ogólnorozwojowe( np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową,

grafomotorykę, zabawy logopedyczne)

8.00-8.30- ćwiczenia i zabawy poranne, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe

8.30- 9.00- śniadanie i realizacja zadań w tym zakresie

9.00-10.00- realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka zgodny z jego

możliwościami

10.00- 11.15- zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci oraz zabawy z niewielkim udziałem

nauczyciela, obserwacje, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy

ruchowe, obserwacje przyrodnicze w terenie

11.15- 11.30- czynności porządkowo- higieniczne i samoobsługowe

11.30- 12.00- Obiad

12.00- 14.00- odpoczynek- relaks przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek czytanych lub

nagranych na płycie CD, spacery, wycieczki , zajęcia sportowe, głośne czytanie

dzieciom (nauczyciele, pracownicy biblioteki rejonowej)

14.00- 14.30- czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe

14.30-15.00- podwieczorek

15.00-17.00- koła zainteresowań(plastyczne, sportowe,

kulinarne, „Mali odkrywcy”, - dla dzieci chętnych, głośne czytanie dzieciom udziałem rodziców, zabawy integracyjne oraz zabawy, dowolne wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna, rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień.

 Współpraca ze studentami:

Przedszkole jest otwarte na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Każdego roku praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli z co najmniej kilkunastoletnim stażem w pracy pedagogicznej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom , jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczyciela i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

 Organizacja zajęć dodatkowych:

Obecnie w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe finansowane przez Urząd Miasta. Wyboru zajęć dokonali rodzice podczas zebrania. Decyzją rodziców na terenie przedszkola odbywają się bezpłatne zajęcia z zakresu profilaktyki wad postawy w wymiarze 1 godziny tygodniowo oraz zajęcia z języka angielskiego również w wymiarze jednej godziny tygodniowo, logopedy w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Aktualnie dzieci korzystają za zgodą rodziców z religii- dzieci 3, 4 i 5-6 letnie- 2 razy w tygodniu. Zajęcia bezpłatne, wybrane przez rodziców, to:

- język angielski- 1 raz w tygodniu

- profilaktyka wad postawy - 1 raz w tygodniu

- logopedia – 1 raz w tygodniu

 Koła zainteresowań – prowadzone są od marca 2012r przez nauczycieli przedszkola

w godz. od 15.00- 16.00. Uczestniczą w nich dzieci chętne zapisane wcześniej przez rodziców. Rodzice są zapoznawani z zakresem i tematyką realizowaną w danym miesiącu.

Koło „Mali odkrywcy” -p. Sylwia Komorowska,

Koło plastyczne - p. Aleksandra Chruścińska,

Koło sportowe – p. Malwina Opala, p.Magda Młynarczyk

Koło kulinarne – p. Sylwia Borowczyk

 Współpraca z Rodzicami

W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu muszą brać aktywny udział rodzice. Nauczyciel przedszkola obok głównych odbiorców swoich działań, jakimi są dzieci, pozostaje w rozlicznych interakcjach z rodzicami dzieci uczęszczających do danej grupy. Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników przedszkola jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami dzieci.

 Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

- dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego

- wszechstronny rozwój dziecka

- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami

-zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno- wychowawczej

- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

-przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać

- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola

- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację

- ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców

-promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 Formy współpracy z rodzicami obejmują:

- zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców

-zebrania grupowe

-konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica

-prowadzenie kącika dla rodziców i umieszczanie informacji na stronie www

- organizację i prowadzenie zajęć i dni otwartych dla rodziców

-organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców

-organizację uroczystości zaspokajających potrzeby kulturowe rodziców np. koncerty z ich udziałem, inscenizacje, konkursy

- włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak: pasowanie na przedszkolaka, andrzejki, mikołajki, wigilia, dzień babci i dziadka, bal karnawałowy, przegląd wokalno- instrumentalny, dzień matki i ojca, kiermasze z okazji Bożego Narodzenia, festyny

-organizację akcji ,,Sprzątanie świata’’, ,,Góra grosza”, ,,Zakręcone miesiące’’, ,,Zbiórka płyt CD”

-konkursy, wycieczki

-angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup- pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych

 Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami:

- współpraca z innymi przedszkolami – dzieci uczestniczą w przeglądach, konkursach, spartakiadach sportowych, festynach, turniejach

- zapraszanie nauczycieli z innych placówek na zajęcia koleżeńskie

-nauczyciele i dzieci 5, 6- letnie uczestniczą w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych

-badanie losów absolwentów przedszkola

- współpraca ze szkołą muzyczną w celu szerszego umożliwienia dzieciom rozwijania swoich uzdolnień muzycznych

 Współpraca z innymi instytucjami:

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z instytucjami na terenie miasta. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

 Celem współpracy z instytucjami jest:

- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci

- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród

- kształtowanie postaw społecznie pożądanych

- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej

- poszerzanie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci

Współpraca z:

-Urzędem Miasta( udział w akcjach i konkursach o charakterze ekologicznym)

-Komendą Powiatową Policji ( pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym,bezpiecznych wakacji)

-nadleśnictwem (organizacja wycieczek do lasu)

-telewizją kablową , Gazetą Wyborczą (umieszczanie laurek i życzeń z okazji dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki)

- Klubem Kubuś- organizowanie uroczystości przedszkolnych

- biblioteką dla dzieci( głośne czytanie dzieciom na terenie przedszkola, organizacja zajęć na terenie biblioteki)

- ze sponsorami

 Promocja Przedszkola

Promocja przedszkola jest w dzisiejszej rzeczywistości niezbędnym elementem zarządzania placówką a jej jakość zależy od dyrektora, Rady Pedagogicznej jak i od pozostałych pracowników. Należy uświadomić sobie prostą zasadę, iż bez wystarczającej ilości dzieci nie może funkcjonować żadna placówka oświatowa w gospodarce rynkowej, dlatego marketing usług edukacyjnych ciągle się rozwija.

 Działania promocyjne obejmują :

- prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów przedszkola przez wszystkich pracowników przedszkola

-dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym

-prowadzenie kroniki przedszkola

-organizacja uroczystości międzyprzeszkolnych

-prowadzenie strony internetowej przedszkola i stronę Bip

-zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola

-prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach

-dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku

-upowszechnianie informacji o przedszkolu